Je kunt als teamtolk gevraagd worden in leefsituaties (Tolkcontact) en in werk- en onderwijssituaties (UWV).

Als je wordt aangevraagd om te teamtolken in een leefsituatie, kun je de regels daarvoor vinden de Algemene Voorwaarden in je account van Mijn Tolkcontact. In de Algemene Voorwaarden van 2018 staat het volgende:

Het kan noodzakelijk zijn dat bij opdrachten twee tolken van dezelfde tolkmethode ingezet dienen te worden. In dat geval is sprake van teamtolken. De tolken zijn samen verantwoordelijk voor deze tolkopdracht. Om de kwaliteit te waarborgen, wisselen de tolken elkaar gedurende de opdracht af waarbij steeds één van de twee tolken actief aan het tolken is en de tweede tolk de eerste tolk ondersteunt.

Teamtolken kan zonder voorafgaande toestemming in de volgende situaties worden
ingezet:
a. Een opdracht die langer dan twee uur duurt zonder onderbreking van pauzes langer dan een kwartier en waarbij het niet mogelijk is om achtereenvolgens verschillende tolken in te zetten.
b. In justitiële settings.
c. Bij het gebruik van een andere taal dan het Nederlands of Nederlandse Gebarentaal of Nederlands ondersteund met Gebaren.

Voor deze opdrachten krijgen beide tolken de volledige vergoeding uitbetaald. Bij andere situaties dient vooraf toestemming gevraagd te worden. Neem ook bij twijfel contact op met Tolkcontact.

In deze situaties hoef je vooraf geen toestemming aan te vragen. Wel kan Tolkcontact achteraf om onderbouwing vragen, waaruit blijkt dat de opdracht aan de criteria voor teamtolken voldoet.

Voor teamtolken in werk- en onderwijssituaties gelden andere regels. In werksituaties mogen teamtolken zonder voorafgaande toestemming van UWV ingezet worden. In het Protocol Voorzieningen 2018 staan de criteria waaraan teamtolkopdrachten moeten voldoen. Je klant mag dus zonder toestemming een teamtolk inzetten, mits aan de onderstaande criteria voldaan wordt.

Er is sprake van een teamtolk als minimaal twee tolken tegelijkertijd voor een klant tolkactiviteiten verrichten. Een klant kan binnen het aan hem aantal toegekende uren naar eigen inzicht gebruik maken van een teamtolk. Een klant kan zowel een teamtolk in Nederland als in het buitenland inzetten. Een teamtolk kan door een klant onder de volgende voorwaarden worden ingezet:

– De opdrachtduur is langer dan een klokuur;

– Van te voren staat vast dat gedurende de opdracht geen pauzes van de tolk(en) mogelijk is;

– Van te voren staat vast dat het achtereenvolgens inzetten van verschillende tolken niet mogelijk is.

Zet een klant een teamtolk in, dan ontvangt elk van de tolken een vergoeding conform normbedrag E17-I en de daarbij geldende uitgangspunten.